Rekisteriseloste
Henkilötietolaki (523/99) 10 §

1 Rekisterinpitäjä

Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj-konserni
PL 45
67101 Kokkola
Käyntiosoite: Rantakatu 10, 67101 Kokkola

2 Yhteystiedot rekisteriasioiden hoitamiseen

Sähköposti: asiakaspalveluatmyyjaosta.com

3 Rekisterin nimi

MyyJaOsta.com -palvelun käyttäjärekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on toimia Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj:n MyyJaOsta.com-palveluun rekisteröityneiden luonnollisten henkilöiden yhteystieto- ja asiakasrekisterinä. Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon ja hoitoon, asiakas- ja suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin. Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj:llä ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on lisäksi oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten (kuten suoramarkkinointia, etämyyntiä ja markkinatutkimuksia varten) henkilötietolain mukaisesti. Käyttäjä voi kieltää tietojensa käytön suoramarkkinointitarkoituksiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin ilmoittamalla asiasta rekisterinpitäjälle.

5 Rekisterin tietosisältö

MyyJaOsta.com-palvelun käyttäjärekisteri sisältää seuraavat tiedot:

  • Nimi ja ikä
  • Katuosoite, postinumero ja -toimipaikka
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
  • Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
  • Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot
  • Palveluun tunnistautumiseen liittyvät tiedot
  • Pankkitunnuksilla tunnistautuneiden osalta syntymäaika ja sukupuoli käyttäjän tietojen yhteyteen. Tietoja käytetään tilastoinnissa. Käyttäjän henkilötunnusta ei tallenneta selkokielisenä mihinkään.
  • Henkilön itse ilmoittamia kiinnostusalueita koskevia tietoja

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröity antaa itse kaikki rekisterissä olevat tiedot palveluun rekisteröityessään ja palvelun käytön yhteydessä.

7 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8 Rekisterin suojauksen periaatteet

ATK:lle talletetut tiedot

Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Järjestelmään pääsee kirjautumaan vain käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Käyttöoikeudet ovat vain henkilötietojen käsittelyyn osallistuvilla työntekijöillä. Työntekijöille on asetettu vaitiolovelvollisuus rekisterin tiedoista.

Rekisteriin ei kerry manuaalisesti käsiteltävää aineistoa.

9 Rekisteritietojen tarkastaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle taholle. Rekisterinpitäjä antaa rekisteröidylle ilman aiheetonta viivästystä mahdollisuuden tutustua rekisteritietoihin ja antaa pyydettäessä tiedot kirjallisesti. Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa toteutettuna. Tarkastuspyynnöt tulee toimittaa kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioita hoitavalle taholle.

10 Kielto-oikeus ja virheellisen tiedon korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa lopettaa MyyJaOsta.com -palvelun käyttäminen ja siten kieltää MyyJaOsta.com-palveluun liittyvä suoramarkkinointi. Rekisterinpitäjä poistaa tällöin kaikki rekisteröityä koskevat henkilötiedot rekisteristä. Lopettamisilmoitus voidaan tehdä ilmoittamalla siitä kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioita hoitavalle taholle sähköpostitse.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on tehtävä kirjallisesti ja pyynnössä on yksilöitävä korjattava tieto. Korjaamispyyntö on tehtävä kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioita hoitavalle taholle.

Facebook.com